The healthful and deadly properties of coconut. Can coconuts really be made of coconuts?

in blurtchef •  4 days ago 

ko12.jpg

ko13.jpg

Coconut nutritional properties

Właściwości odżywcze kokosa

ko14.jpg

ENPL
This fruit of the coconut palm, in the shape of a large egg, has many precious properties. It generally contains so many nutrients that it meets the body's needs for most minerals and vitamins. It is generally said that you can eat coconut milk alone for a long time and function well.Ten owoc palmy kokosowej, w kształcie wielkiego jajka ma wiele drogocennych właściwości. Generalnie zawiera tak dużo składników odżywczych, że zaspokaja zapotrzebowanie organizmu na większość składników mineralnych i witamin. Generalnie twierdzi się, że przez długi czas można odżywiać się samym mleczkiem kokosowym i dobrze funkcjonować.

ko07.jpg

ko16.jpg

ENPL
The coconut is made of a hard brown shell that has many uses. In countries with a poor supply of trees, the coconut shell serves as a fuel and is also used to make charcoal briquettes. Fibers, on the other hand, due to their antibacterial properties, are ideal as a substrate for growing in greenhouses. The coconut shell is also used in the production of decorations, dishes and other utility items.Orzech kokosowy zbudowany jest z twardej brązowej skorupy, która ma wiele zastosowań. W krajach ubogich w drzewa, skorupa kokosowa spełnia funkcję opałową, robi się z niej również brykiet węgla drzewnego. Włókna natomiast ze względu na właściwości antybakteryjne idealnie nadają się jako podłoże do upraw w szklarniach. Skorupa orzecha kokosowego wykorzystywana jest również do produkcji ozdób, naczyń i innych przedmiotów użytkowych.

ko17.jpg

ko19.jpg

ENPL
The inside of the coconut is filled with a liquid, mistakenly called coconut milk. It is water rich in many minerals and fats. It contains, among others: fat, saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, sodium, potassium, calcium, magnesium, carbohydrates, fiber, sugars, protein, vitamins A, D, B6, B12, ascorbic acid and calcium. Perfectly quenches thirst. Coconut liquid is often used in the kitchen as an addition to dishesWnętrze orzecha kokosowego wypełnia płyn, mylnie nazywany mlekiem kokosowym. To woda bogata w wiele składników mineralnych i tłuszczy. Zawiera między innymi: tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, wielonienasycone, sód, potas, wapń, magnez, węglowodany, błonnik, cukry, białko, witaminy A, D, B6, B12, kwas askorbinowy, oraz wapń. Doskonale gasi pragnienie. Płyn z orzecha kokosowego często wykorzystywany jest w kuchni, jako dodatek do potraw

ko22.jpg

ko23.jpg

ko24.jpg

ENPL
The inner part of the shell is covered with a very nutritious flesh from which chips are made. Also, this part of the coconut is rich in all kinds of vitamins and fats.Wewnętrzna część skorupy pokryta jest bardzo odżywczym miąższem, z którego wytwarza się wiórki. Również ta część kokosa bogata jest we wszelakiego rodzaju witaminy oraz tłuszcze.

ko25.jpg

ko26.jpg

ko27.jpg

Coconut growth phases

Fazy wzrostu orzecha kokosowego

ko11.jpg

ko01.jpg

ko02.jpg

ko03.jpg

ko04.jpg

ENPL
Initially, the coconut looks like a tiny peanut, it matures over time and can grow to the size of a large rugby ball. It can weigh up to several kilograms. Over time, its color also changes to yellow and orange. Such fruits, however, are overripe and unfit for consumption.Początkowo orzech kokosowy ma postać malutkiego orzeszka, z czasem dojrzewa i potrafi dorosnąć do rozmiarów dużej piłki do rugby. Może ważyć nawet kilka kilogramów. Z czasem zmienia się też jego kolor na żółty i pomarańczowy. Takie owoce jednak są przejrzałe i nie nadają się do spożycia.

Coconut growth phases.

Zagrożenie kokosowe

ko09.jpg

ENPL
In many countries where coconut trees constitute the majority of trees, there is a significant threat from them. Coconuts have their weight and falling from a few meters they are a deadly threat. In many countries, the death rate among unaware tourists is greater than that caused by tropical diseasesW wielu krajach gdzie palmy kokosowe stanowią większość drzew istnieje spore zagrożenie z ich strony. Kokosy bowiem mają swoją wagę a spadając z kilku metrów stanowią śmiertelne zagrożenie. W wielu krajach śmiertelność wśród nieświadomych turystów jest większa niż spowodowana chorobami tropikalnymi

ko05.jpg

Can coconuts really be made of coconuts?

Czy na kokosach rzeczywiście można zarobić kokosy?

ko06.jpg

ENPL
Of course, yes, but this only applies to intermediaries and obtaining valuable substances by pharmaceutical or cosmetic companies through high technology. The average inhabitant of Africa or Asia obtains water from coconut and endosperm (flesh) for everyday consumption. Others will never see coconut money from coconut crops.Oczywiście że tak, ale to dotyczy tylko pośredników i pozyskiwania cennych substancji przez koncerny farmaceutyczne czy kosmetyczne na drodze wysokich technologii. Przeciętny mieszkaniec Afryki czy Azji pozyskuje z kokosa wodę oraz bielmo (miąższ) to codziennego spożycia. Inni nigdy nie zobaczą kokosowych pieniędzy z kokosowych upraw.

ko10.jpg

)Photo: Panasonic Lumix FZ82, ZANZIBAR, Paje April 2021

all photos and video were taken by me and are my property


© Copyright marianomariano

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!